مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مدارك تشكيل پرونده: 

 

1- سه سري كپي كارت ملي و شناسنامه

(كپي شناسنامه بايد از تمامي صفحات باشد. تمامي مدارك سه سري به صورت مجزا به هم منگنه شود و در هر سري به ترتيب ابتدا شناسنامه و سپس كارت ملي)

 

2- سه سري فرم اطلاعات فردي نخبگي

(سه سري به صورت مجزا منگنه شود، منظور از فرم اطلاعات فردي نخبگي همان فرمي است كه براي بنياد ملي نخبگان ارسال كرده ايد.)

 

3- يك سري كپي آخرين مدرك تحصيلي

(هر مدركي كه در آن فارغ التحصيلي ذكر شده باشد)

 

4- يك سري رزومه علمي

(بجز فرم اطلاعات فردي نخبگي)

 

5- چهار قطعه عكس(4*3)

 

6-در صورت فارغ التحصيل بودن ارائه برگ سبز الزامي مي باشد.

(درصورت دانشجو بودن، الزامي به داشتن برگ سبز نمي باشد.)

لطفاً به نكات ذيل توجه فرماييد:

- درمراجعه حضوري، بهمراه داشتن تمامي مدارك به همان تعداد ذكر شده الزامي مي باشد.

- اولويت درمعرفي نخبگان به سازمان ها براي انجام پروژه، با مركز نخبگان و استعدادهاي برتر دانا بوده و سپس با اعلام نيازي است كه سازمان ها براي مركز ارسال مي نمايند.

 

 

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده نخبگان

49