تبیین کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و راهبردهای مقابله با آن | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

تبیین کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و راهبردهای مقابله با آن

49