ارکان همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 

شورای سیاستگذاری

 

 

کمیته علمی 

ارکان همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49