ارسال مقاله به همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

- آخرین مهلت ارسال

 

زمان برگزاری همایش:  28 و 29  بهمن 1393

مهلت ارسال اصل مقاله : 15 بهمن سال 1393

محل برگزاری همایش : تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی

 

 

- چگونگی ارسال

 

 

- نحوه ارزیابی

 

 

- فرمت مقالات

لطفا مقالات خود را با استفاده از قالبهای زیر ارائه نمایید.

ارسال مقاله به همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49