ارزیابی مقالات و چکیده های واصله به دبیرخانه محورهای راهبردی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

ارزیابی مقالات و چکیده های واصله به دبیرخانه محورهای راهبردی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

49