ارزیابی مقالات و چکیده های واصله به دبیرخانه محورهای راهبردی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

ارزیابی مقالات و چکیده های واصله به دبیرخانه محورهای راهبردی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

49