مجلات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید


دانشگاه عالی دفاع ملی،آمادگی دارد تا یافته های علمی صاحب نظران،اندیشمندان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه های  علوم دفاع، امنیت ملی و مدیریت راهبردی را در سه فصلنامه معتبرو علمی-پژوهشی :

1-      مطالعات دفاعی استراتژیک

2-      مطالعات بین رشته ای

3-      امنیت ملی

که همینک درپایگاه استنادسازی علوم جهان اسلام(ISC به آدرس(www.isc.gov.ir)نمایه سازی می گردند، منتشرنمایند.

لذا ازکلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا، آثارعلمی خود را با مدنظرقراردادن اصول وروش تنظیم مقالات پژوهشی که دروب سایت دانشگاه عالی دفاع ملی به نشانی

(http://sndu.ac.ir/sites/default/files/RahnamyeElmi Pajhoheshi.pdf)

نمایه گردیده، برای چاپ وانتشار درفصلنامه های این دانشگاه به آدرس های الکترونیکی ذیل ارسال نمایند:

1)       فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک : DEFAEISTRATEGIC@SNDU.AC.IR

2)       فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی : PMRAM@SNDU.AC.IR

 

3)       فصلنامه امنیت ملی : AMNIAT.MELLI@SNDU.AC.IR

 

 

                                                                                  

 

 مطالعات دفاعی استراتژیک                                            مطالعات بین رشته ای                                                 امنیت ملی

                                                                                       دانش راهبردی

 

مجلات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

49